Общи условия за кредит

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

ПРЕДОСТАВЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ, УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ

“ЛЕНДИВО” ООДИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

I. ПРЕАМБЮЛ

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията, при които “ЛЕНДИВО” ООД предоставя потребителски кредити на кредитополучатели – физически лица, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит.

“ЛЕНДИВО” ООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК: 203811241, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. Оборище 13Б. Основният предмет на търговска дейност на дружеството е предоставяне на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Дейността по предоставянето на финансови услуги е обект на особен надзор, осъществяван от Българска Народна Банка, като “ЛЕНДИВО” ООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, под номер No BGR00455.

 

II. ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ

Посочените по-долу понятия ще имат следното значение в Общите условия и Договорите за кредит, освен ако контекстът не предполага различно значение и доколкото не е уговорено друго в договора или допълнителните споразумения между Страните:

1. КРЕДИТОР – “ЛЕНДИВО” ООД;

2. ПОТРЕБИТЕЛ – всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което желае или е сключило договор за потребителски кредит с “ЛЕНДИВО” ООД и действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност;

3. СТРАНИ – КРЕДИТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ заедно ще бъдат наричани по- долу накратко "Страни";

4. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ – индивидуален "Договор за потребителски кредит" или индивидуален "Договор за потребителски кредит под формата на кредитна линия", сключен по утвърден от КРЕДИТОРА образец, съдържащ индивидуалните уговорки (срок, сума на кредита, цел и др.) между КРЕДИТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, направени в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове в Република България, както и изискванията на настоящите Общи условия. Договорът за потребителски кредит, ведно с Погасителния план към него и настоящите Общи условия съставляват едно цяло

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ – лично волеизявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да му бъде отпуснат кредит при настоящите Общи условия.

6. КРЕДИТ – всяка заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и предоставена от “ЛЕНДИВО” ООД парична сума въз основа на сключения между тях Договора за кредит и настоящите Общи условия, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви, разноски, неустойки и др. Всяка предоставена от “ЛЕНДИВО” ООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ сума ще се счита за предоставен кредит, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго между Страните;

7. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР) – Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит;

8. СТАНДАРТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ (СЕФ) – документ изготвен съгласно приложение No 2 от Закона за потребителския кредит;

9. ЗПК – Закон за потребителския кредит;

10. ТАРИФА – представлява тарифа с такси приета от СД на КРЕДИТОРА и представляваща неразделна част от настоящите Общи условия;

11. ПОРЪЧИТЕЛ – физическо лице, сключило договор за поръчителство по чл.138 и следващите от ЗЗД с КРЕДИТОРА;

 

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

чл.1 Настоящите Общи условия уреждат реда, при който КРЕДИТОРЪТ предоставя потребителски кредити на ПОТРЕБИТЕЛИ – физически лица, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат Договорите за кредит.

чл.2 Настоящите Общи условия представляват неразделна част от сключваните между Страните Договори за кредит. При противоречие между разпоредбите на Общите условия и разпоредбите на Договорите за кредит, с приоритет се прилагат разпоредбите на сключените индивидуални договори.

 

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ, ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

чл.3 КРЕДИТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност да кандидатстват за избран от тях кредит.

чл.4 Служител на КРЕДИТОРА попълва Заявление за кредит от името ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез задаване на въпроси от формуляр, изложен в обектите на КРЕДИТОРА.

чл.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, Електронна поща, Банкова сметка и други.

чл.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да актуализира предоставените при подаване на заявлението данни в 3 (три) дневен срок от тяхната промяна, писмено в офис на КРЕДИТОРА или чрез изпращане на електронно съобщение от своята електронна поща до следната електронна поща: info@lendivo.bg.

чл.7 С подаване на Заявлението за кредит и Декларация, която е неразделна част от него, ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава истинността на всички попълнени данни и декларира, че няма обстоятелства, които биха могли негативно да засегнат платежоспособността му.

чл.8 КРЕДИТОРЪТ, съответно който и да е Партньорски офис, са длъжни да предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ преддоговорна информация за избрания от последния кредит под формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити (СЕФ) съгласно приложение No 2 от Закона за потребителския кредит, както и всяка друга информация, която счита за необходимо да предостави.

чл.9 Бланката на СЕФ се предоставя след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере конкретна сума и срок за връщане на кредита. КРЕДИТОРЪТ предоставя безвъзмездно СЕФ на хартиен носител, попълнен по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията и на Общите условия се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12. Предоставянето на СЕФ не представлява оферта до ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на договора за кредит и не задължава КРЕДИТОРА да предостави кредит на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

чл.10 Представянето на информацията по настоящите Общи условия не задължава КРЕДИТОРА да предостави кредит. КРЕДИТОРЪТ изразява съгласието си да предостави желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума чрез сключването на Индивидуален договор за кредит, в който са упоменати всички конкретни параметри и условия по кредита.

 

V. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА

чл.11 Преди сключване на Договора за кредит, КРЕДИТОРЪТ оценява кредитоспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, въз основа на достатъчно информация, в това число информация, получена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и ако счете за необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КРЕДИТОРЪТ може да извършва проверки в Национален осигурителен институт, държавните регистри, кредитните учреждения, при телефонните оператори и др.

чл.12 При оценката на кредитоспособността, КРЕДИТОРЪТ взима предвид и предложено от ПОТРЕБИТЕЛЯ в полза на КРЕДИТОРА обезпечение по кредита. чл.13 За да повиши кредитоспособността си и с това да повиши вероятността кредитът да бъде одобрен, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да предложи едно от следните обезпечения: 1) физическо лице – поръчител или 2) банкова гаранция.

чл.14 ПОТРЕБИТЕЛЯТ самостоятелно и свободно, по свое собствено усмотрение избира вида на предпочитаното от него обезпечение и посочва това в Заявлението за кредит.

чл.15 Предложеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ обезпечение не задължава КРЕДИТОРА да одобри обезпечението, както и да предостави поискания от ПОТРЕБИТЕЛЯ кредит.

чл.16 Въз основа на извършената оценка на кредитоспособността, КРЕДИТОРЪТ взема решение за предоставяне или за отказ за предоставя на кредит на ПОТРЕБИТЕЛЯ. КРЕДИТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за своето решение на място в офиса на кандидатстване. КРЕДИТОРЪТ има право да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за своето решение и чрез изпращане на електронно съобщение до неговия телефонен номер или електронна поща.

 

VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

чл.17 В Договора за кредит Страните посочват наличието на задължение за предоставянето на обезпечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

чл.18 Обезпечение може да бъде: поръчителство или банкова гаранция.

чл.19 Учредените обезпечения в полза на КРЕДИТОРА трябва да обезпечават всички вземания по сключения Договор за кредит, в т. ч. главница, лихви, такси, комисиони, неустойки и обезщетения и други разходи.

чл.20 (1) Поръчител може да е дееспособно физическо лице навършило 21 (двадесет и една) години, притежаващо българско гражданство, с постоянно местоживеене в България, с непрекъснати осигурителни права /социално и здравно осигуряване/ през последните дванадесет месеца преди датата на подаване на Заявлението за кредит, което полага труд по трудово/служебно правоотношение по безсрочен договор и не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение към датата на подаване на Заявлението за кредит, както и е получавало редовно възнаграждението си за последните 12 месеца преди датата на подаване на Заявлението за кредит. Конкретно физическо лице може да бъде поръчител само на един ПОТРЕБИТЕЛ. КРЕДИТОРЪТ има право в зависимост от конкретния случай и/или кредитен продукт, едностранно да въвежда и допълнителни изисквания относно поръчителя. (2) Поръчителят трябва да отговаря и на следните допълнителни изисквания и да предостави следните документи:

 • минимален осигурителен брутен доход – 1500 лв.;
 • валидно трудово или служебно правоотношение при последен работодател минимум – 6 месеца;
 • липса на записи в ЦКР относно просрочия, под наблюдение, загуба и т.н.;
 • да не е поръчител по съществуващ кредит, в която и да е банка или небанкова финансова институция;
 • да не е настоящ ПОТРЕБИТЕЛ на КРЕДИТОРА;
 • да предостави служебна бележка за доход от работодателя за 6 месеца назад считано от датата на предоставянето й пред КРЕДИТОРА.

(3) Третото лице – поръчител подлежи на предварителна проверка и одобрения от страна на КРЕДИТОРА с оглед спазване на изискванията на настоящия член и неговата възможност да изплати обезпеченото вземане. Одобрението се извършва по преценка на КРЕДИТОРА.

чл.21 Третото лице - поръчител, одобрено по реда на чл.21, в 3-дневен /тридневен/ срок от сключване на Договора за кредит следва да посети някой от офисите на КРЕДИТОРА и да сключи договор за поръчителство по чл.138 и следващите от ЗЗД с и в полза на КРЕДИТОРА, с който се задължава да отговаря за изпълнението на всички задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договора за кредит, включително за погасяване на главница, лихви, неустойки и други обезщетения, такси и други. Със сключването на договора за поръчителство, задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за осигуряване на обезпечение се счита за изпълнено.

чл.22 (1) Банковата гаранция следва да бъде издадена в полза на КРЕДИТОРА от лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на КРЕДИТОРА всички задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договора за кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на КРЕДИТОРА за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да е най-малко 30 дни след падежа на последната вноска.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на КРЕДИТОРА в 3-дневен /тридневен/ срок от сключване на Договора за кредит, банкова гаранция отговаряща на изискванията на чл.22 с представяне на банковата гаранция, задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за осигуряване на обезпечение се счита за изпълнено.

 

VII. ЛИХВИ, ТАКСИ И ДРУГИ РАЗХОДИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ

чл.23 За предоставения кредит ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОРА лихва, чийто конкретен размер се договаря с ПОТРЕБИТЕЛЯ в Договора за кредит.

чл.24 Лихвата се дължи от датата на първо усвояване на суми по кредита.

чл.25 Лихвата се начислява от КРЕДИТОРА и се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ седмично, двуседмично или ежемесечно, на определено число на съответния месец, изрично посочено в Договора за кредит и/или Погасителния план към него. Дължимите лихва, включително лихвата за просрочие, се начисляват като месецът се брои за 30 /тридесет/ дни, а годината за 360 /триста и шестдесет/ дни.

чл.26 При просрочие на главница, на възнаградителна лихва или такси и разноски, за времето на просрочието, върху просрочената сума се начислява и лихва за забава в размер, определен в Договор за кредит, но не повече от законната лихва. чл.27 (1). КРЕДИТОРЪТ има право едностранно да променя договорения с ПОТРЕБИТЕЛЯ размер на възнаградителната лихва и на лихвата за забава по кредита, при настъпване на следните обстоятелства:

 • инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база, като при този случай се взема предвид инфлацията за изследвания месеца, а за базов период се приема месецът предхождащ изследвания или
 • инфлация по- голяма от 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, като в този случай се взема предвид инфлацията за период от 12 последователни месеца, а за базов период се приемат 12 последователни календарни месеца предхождащи изследвания период

Инфлацията се отчита по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт (НСИ).

(2). Промяната е пропорционална на размера на инфлацията, определен по реда на предходната алинея, настъпил след дата на предоставяне на сумата по съответния кредит. Така определена, промяната може да бъде въведена със задна дата, доколкото изчисленията на НСИ са за винаги за минали периоди.

(3). КРЕДИТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ на хартиен носител и/или на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяка промяна на лихвения процент при влизането в сила на промяната, както и за размера на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент и броя или периодичността на вноските, ако се променят.

(4). ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право незабавно (до края на деня, в който е получил от КРЕДИТОРА уведомлението по предходното изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до КРЕДИТОРА, като следва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да погаси кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване лихви до датата на прекратяване на Договора. (5). Увеличеният размер на лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването, доколкото не са кумулативно налице следните обстоятелства: едностранно прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и погасяване на кредита в посочения по-горе срок.

чл.28 Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение No 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:

1) договорът за кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и КРЕДИТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;

2) при Договор за кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;

3) ако Договорът за кредит предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;

4) ако Договорът за кредит предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по кредита и срока при различните начини на усвояване, кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

5) ако Договорът за кредит предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори;

6) при Договор за кредит, различен от Договора за кредит под формата на овърдрафт и от Договора за кредит с неопределен срок, се приема, че:

 • ако датата или размерът на Погасителна вноска, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за кредит;
 • ако датата, на която е сключен Договорът за кредит не е известна, за дата на първоначално усвояване на кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да направи първата Погасителна вноска.

7) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да плати не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за кредит или на допусканията, посочени в буква „е“, се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от КРЕДИТОРА, а когато те не са известни, се приема, че:

 • лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;
 • разходи, различни от лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за кредит;
 • разходи, различни от лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъвразмер;
 • окончателното плащане погасява остатъка от главницата, лихвата и другите разходи, ако има такива.

чл.29 ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи следните разходи и такси:

 • таксата за продължаване срока на договора по чл.41 е в размер на 30% (тридесет на сто) от непогасената главница по кредита към момента на отправяне на искането до КРЕДИТОРА за продължаване на срока;
 • такса за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения - в размер на 10 /десет/ лева без ДДС;
 • такса за направените разходи за събиране на просрочените вземания – в размер на 10 /десет/ лева. Разходите по този член се начисляват и за всеки отделен погасителен период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено. Погасителен период по смисъла на настоящия член представлява времето между падежа на две последователни погасителни вноски съгласно Погасителния план. Всички начислени такси за събирането на просрочени погасителни вноски, които трябва да заплати ПОТРЕБИТЕЛЯТ не могат да надхвърлят 120 лв. (сто и двадесет лева);
 • в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал комуникацията по отношение на Заема да се извършва по Мобилния канал, Телефонната линия или по друг начин, вследствие на което са извършени разходи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща и всички тези разходи, включително, но не само: разходи за превеждане на Заема по банковата сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, разходите за изпращане на текстовото съобщение (SMS), евентуалните разходи за банковия превод за връщането на Заема и др. Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) струва на ПОТРЕБИТЕЛЯ 0,30 лева, като същата цена подлежи на промяна, независеща от волята на КРЕДИТОРА, с оглед евентуални промени в цените на мобилните услуги, предоставяни от мобилните оператори;
 • други такси и комисиони в размер, указан в Тарифа.

чл.30 КРЕДИТОРЪТ не може да изисква и да събира от ПОТРЕБИТЕЛЯ каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с Договора за кредит, което не е предвидено в него, в настоящите Общи условия или Тарифата.

чл.31 КРЕДИТОРЪТ по свое усмотрение има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на избран от него ПОТРЕБИТЕЛ гратисни периоди, през които не начислява лихва върху главницата, да предоставя по- нисък лихвен процент, както и други отстъпки.

 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

чл.32 Проектът на Договора за кредит се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ на хартиен носител. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прочете договора и ако го приеме, трябва да го подпише собственоръчно на всяка страница. Едва след подписване на Договора за кредит, може да се премине към усвояването на сумата по него.

чл.33 (1) КРЕДИТОРЪТ предоставя кредита в сроковете и по начина уговорени в Договора за кредит.

(2) В случай, че в Договора кредит не е посочено друго, сумата по кредита се превежда по банкова сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от сключване на договора, дотолкова доколкото, денят следващ изтичането на този срок е присъствен, като в противен случай, кредитната сума се превежда в първи присъствен ден, след изтичането на така определения срок. чл.34 Условията за изплащане на кредита, включително размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски и общия размер на тези плащания са посочени в Погасителен план неразделна част от Договора за кредит. чл.35 Задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ се погасяват в следната последователност: дължими такси; лихва за забава; неустойки и други обезщетения (ако такива се дължат); договорна лихва; главница.

чл.36 (1) Заплащането се извършва по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ в брой в съответния офис на КРЕДИТОРА, с превод по банкова сметка посочена от КРЕДИТОРА в договора за кредит и на уебсайта на КРЕДИТОРА на адрес www.lendivo.bg или с пощенски запис, не по – късно от деня на падежа на съответната вноска.

(2) Разходите по заплащането на задълженията по договора чрез банков превод или пощенски паричен превод (пощенски запис) са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

IX. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

чл.37 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпълни задължението си по Договора за кредит предсрочно като отправи предизвестие в писмена форма до КРЕДИТОРА в седем дневен срок преди датата на плащането. При предсрочно погасяване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на общите разходи, като това намаление се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да погаси предсрочно и единствено част от кредита.

(3) При предсрочно погасяване на част от кредита, Страните договарят промяна в погасителния план в допълнително споразумение, неразделна част от договора.

(4) При предсрочно погасяване на кредита от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, КРЕДИТОРЪТ има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай КРЕДИТОРЪТ има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, в случай че оставащият период на договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, КРЕДИТОРЪТ има право на обезщетение в размер на 0.05 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения кредит. В случай че КРЕДИТОРЪТ претърпи загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.38 Освен изрично посочените в Договора за кредит и настоящите Общи условия, КРЕДИТОРЪТ има следните права и задължения:

 • да отразява своевременно и точно изплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ Погасителни вноски по кредитите;
 • при поискване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при погасяване на главницата по кредита, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;
 • да снабди ПОТРЕБИТЕЛЯ с всички необходими документи, отразяващи обслужването на кредита, попълнени точно и коректно;
 • да бъде уведомен незабавно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на кредит, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на кредита;
 • по всяко време да прехвърли правата си по договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ за това. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен за настъпилата промяна от титуляря на вземането чрез изпращане на писмено уведомление;
 • да води, включително чрез трети лица, всякаква кореспонденция с ПОТРЕБИТЕЛЯ, да провежда с ПОТРЕБИТЕЛЯ телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения и писма, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по договора, като по този начин го уведоми за забавата му.

чл.39 Освен изрично посочените в Договора за кредит и настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

 • да уведомява незабавно КРЕДИТОРА за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на заявлението, съответно подписване на договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, местоработата му, телефонните му номера, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото;
 • при погасяване на главницата по Договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи. Когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит.

 

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

чл.40 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит като уведоми писмено КРЕДИТОРА в 14-дневен срок от датата на сключване на договора.

(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, той е длъжен да заплати главницата по кредита, както и лихвата, дължима за периода от датата на усвояване на средствата по кредита, до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпращане на уведомлението до КРЕДИТОРА за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база на уговорения в договора лихвен процент.

(3) За легитимното упражняване на правото на отказ следва да бъде изпратено уведомление в писмена форма на следния адрес: гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" No 13 Б или на електронна поща: info@lendivo.bg.

(4) В уведомлението за отказа от Договора е необходимо да бъде посочено:

 • номерът и датата на съставяне на Договора за кредит и неговия точен номер; – три имена, ЕГН и телефон за контакт на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • дата и място на съставяне на заявлението;
 • подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се възползва от правото си на отказ по-горе в предвидения за това срок, след неговото изтичане той окончателно губи тази възможност.

(6) Настоящият член не се прилага за договори за кредит с общ размер по- малък от 400 (четиристотин) лева.

 

XII. ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ. РЕФИНАНСИРАНЕ

чл.41 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отправи искане до КРЕДИТОРА за продължаване срока на кредита. По настоящия член се допуска продължаване на срока от 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Първоначално уговореният срок на договора може да бъде продължен 25 (двадесет и пет) пъти по реда на настоящия член.

(3) Искането се заявява в писмена форма в офис или на електронната поща на КРЕДИТОРА. В заявлението е необходимо да бъде посочено:

 • номера и дата на съставяне на Договора за кредит и неговия точен номер; – три имена, ЕГН и телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • дата и място на съставяне на заявлението;
 • подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Направеното искане се разглежда от служител на КРЕДИТОРА, който в 7- дневен срок от получаването съобщава решенето си на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който при положително становище заплаща в 3-дневен срок утвърдена от КРЕДИТОРА „Таксата за продължаване“. На база на така постигнатото съгласие и заплатените допълнителни такси, страните подписват двустранен анекс към Договора за кредит. За всеки нов срок, страните подписват отделен нарочен анекс, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща отделна такса за всеки отделен случай.

(5) След заплащане на Таксата за продължаване на срока не се начисляват допълнителни възнаградителни лихви върху главницата за периода на продължаване. КРЕДИТОРЪТ си запазва правото, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с добър кредитен статус, достатъчен доход и доказал се като коректен ПОТРЕБИТЕЛ, да прави отстъпка спрямо горепосочените такси, за което уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно с решението си по-горе. При необходимост Страните договарят промяна в Погасителния план, неразделна част от Договора за кредит.

(6) С плащането на Таксата за продължаване на срока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за препотвърдил Заявлението за кредит и Декларацията към него.

чл.42 (1). ПОТРЕБИТЕЛ, който има действащ Договор за кредит, сключен с КРЕДИТОРА, може да кандидатства за отпускането на нов кредит, с който да погаси всички задължения по действащия към момента на кандидатстването за договор („Рефинансиране“).

(7) С подаване на Заявлението за нов кредит пред КРЕДИТОРА при вече действащ Договор за кредит, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че с отпуснатата главница по новия кредит се извършва прихващане с всички съществуващи задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непогасени вземания по вече действащия договор, в следния ред: дължими такси; лихва за забава; неустойки и други обезщетения (ако такива се дължат); договорна лихва; главница, като всички вземания по действащия договор стават предсрочно изискуеми едновременно с отпускането на главницата по новия кредит. В случай че размерът на заявения нов кредит е по-голям от погасената сума по предходното изречение, разликата се превежда на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно предвижданията на настоящите Общи условия.

 

XIII. ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл.43 (1) КРЕДИТОРЪТ има право да направи непогасения остатък от отпуснатия кредит, респективно целия кредит, предсрочно изискуем в следните случаи, независимо дали са следствие на причина, която е извън контрола на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • при просрочване, изцяло или частично, на две или повече вноски и считано от датата на падежа на втората непогасена вноска;
 • независимо по какъв начин на КРЕДИТОРА стане известно, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е декларирал пред КРЕДИТОРА неверни и/или непълни обстоятелства и данни във връзка с кандидатстване за кредит, сключване на договора за кредит и последващото му изпълнение или в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпили промени в обстоятелствата и данните, които е декларирал първоначално, или че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпването на нови обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на настоящия договор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • прекратяване на трудовия договор на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или поръчителя;
 • при нарушаване на някое от задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предвидени в договора за кредит, както и в случай че не погасява в срок други кредити, предоставени му от “ЛЕНДИВО” ООД;
 • при прекратяване на договора за предоставяне на поръчителство, сключен между “ЛЕНДИВО” ООД и поръчителя или преустановяване на действието на предоставена банкова гаранция;
 • при настъпване на събития или обстоятелства, които по преценка на “ЛЕНДИВО” ООД могат да попречат за издължаване на кредита изцяло или в срок, като например: образуване на наказателни, административно- наказателни, граждански, арбитражни или изпълнителни дела срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или поръчителя; предприемане на изпълнителни и/или обезпечителни мерки или действия срещу имущество на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или поръчителя; налагане на административни санкции и глоби и други;
 • при инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт.

(2) При обявяване на предсрочна изискуемост, вземането на КРЕДИТОРА става предсрочно изискуемо в целия му размер, ведно с дължимото обезщетение за забава, дължими такси и разноски по събиране на вземането, като КРЕДИТОРЪТ може да търси вземането от ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПОРЪЧИТЕЛЯ.

(3) В случай че КРЕДИТОРЪТ желае да упражни право си по чл.39, уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за обявяването на предсрочната изискуемост на кредита, по един от следните начини:

 • посредством текстово съобщение, изпратено до личния мобилен телефонен номер на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочен от него по време на кандидатстване за кредит и/или в настоящия договор;
 • посредством имейл, изпратен до електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочена от него по време на кандидатстване за кредит и/или в настоящия договор;
 • посредством писмо, изпратено до постоянния или настоящ адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) В случай на предсрочна изискуемост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи и следва незабавно да заплати на КРЕДИТОРА всички свои задължения към датата на обявяването на предсрочната изискуемост.

 

XIV. НЕУСТОЙКИ

чл.44 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ забави плащането на погасителна вноска, то той дължи на КРЕДИТОРА законната лихва за периода на забава (основния лихвен процент на БНБ плюс десет пункта надбавка) върху всяка забавена погасителна вноска, посочена в Погасителния план.

чл.45 (1) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за предоставяне на договорено обезпечение, същият дължи на КРЕДИТОРА неустойка в размер на 0.9 % (нула цяло и девет на сто) от стойността на усвоената по кредита сума за всеки ден, през който не е предоставено договореното обезпечение. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението за предоставяне на обезпечение причинява на КРЕДИТОРА вреди, в размера на договорената неустойка, доколкото оценката на кредитоспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ и одобрението на кредита са базирани на предположението, че последният, ще предостави в срок договореното обезпечение.

(2) Страните се съгласяват, в случай на настъпване на дължимостта на неустойката по-горе, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да заплаща периодично начислената неустойка заедно с всяка погасителна вноска.

(3) Неустойката се дължи само за периода през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил договореното обезпечение. В този смисъл, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигури обезпечение, макар и след изтичането на срока за нейното предоставяне, неустойка не се дължи от момента на осигуряването на обезпечението. Ако след преодставяне на обезпечението, неговото действие бъде прекратено, независимо по какви причини, отново настъпва неизпълнение, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка считано от деня, в който действието на обезпечението е било прекратено.

чл.46 Страните се съгласяват, че размерите на неустойките, посочени в настоящия договор или в ОУ са договорени свободно от тях и не са прекомерни.

 

XV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

чл.47 (1) КРЕДИТОРЪТ има право едностранно да измени настоящите Общи условия, за което е длъжно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в 7- дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

(2) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по предходната алинея, като изпраща до КРЕДИТОРЪТ писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение на Общи условия. Това правило не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

(4) Уведомлението се изготвя в писмена форма и се подава в офис или на електронната поща на КРЕДИТОРА. В уведомлението е необходимо да бъде посочено:

 • номерът и датата на съставяне на Договора за кредит и неговия точен номер; – три имена, ЕГН и телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • дата и място на съставяне на заявлението;
 • подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, той е длъжен да заплати главницата по кредита, както и лихвата, дължима за периода от датата на усвояване на средствата по кредита, до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпращане на уведомлението до КРЕДИТОРА за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база на уговорения в договора лихвен процент. До пълното заплащане на сумата между страните действа неизменената версия на Общите условия.

(6) Измененията в Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.

 

XV. ФОРС МАЖОР

чл.48 (1) КРЕДИТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за забава, пълно или частично неизпълнение на свое задължение съгласно Договора за кредит и/или настоящите Общи условия, което се дължи на Форсмажорен случай.

(2) "Форсмажорен случай"" ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за кредит между КРЕДИТОРА и съответния ПОТРЕБИТЕЛ и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИТОРА по Договора и/или по тези Общи условия, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от КРЕДИТОРА, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.

(3) При настъпване на Форсмажорен случай КРЕДИТОРЪТ, ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния ПОТРЕБИТЕЛ в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорния случай.

(4) Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен случай, както по отношение на КРЕДИТОРА, така и по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

XVI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

чл.49 (1) Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договорите за кредити, предоставяни от КРЕДИТОРА ще бъдат уреждани със съвместни усилия на страните по него.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подава писмени възражения пред КРЕДИТОРА и жалби до Комисията за защита на потребителите (Комисията), свързани с предоставянето на кредита. Комисията за защита на потребителите е контролен орган по спазване изискванията на ЗПК, с адрес град София, пл. „Славейков" No 4А, етаж 3. При осъществяване на контролните функции от Комисията, КРЕДИТОРЪТ със съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, може да предоставя на длъжностните лица от Комисията документи и информация относно кредита, в т.ч. и относно факти и обстоятелства представляващи тайна по смисъла на Закона за кредитните институции.

(3) КРЕДИТОРЪТ е длъжен да се произнесе по всяко направено пред него писмено възражение/искане за обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛЯ и да го уведоми писмено за решението си по всяко конкретно възражение/искане за обезщетение във връзка с кредит в срок 30 /тридесет/ дни от получаването му. Възражението/искането за обезщетение се разглежда съгласно следната процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на кредит, а именно: Писмените възражения се подават в два екземпляра в обслужващия офис на КРЕДИТОРА. Единият екземпляр от възражението с входящ номер се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от постъпване на възражението, КРЕДИТОРЪТ разглежда възражението на база наличните и предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ документи. КРЕДИТОРЪТ се произнася по възражението с мотивирано решение. КРЕДИТОРЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ решението с официално съпроводително писмо на посочен в Договора за кредит адрес или електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) КРЕДИТОРЪТ не разглежда писмени възражения/искания за обезщетение, които са направени анонимно, устно, по телефон или по електронна поща.

(5) Когато КРЕДИТОРЪТ не се произнесе в посочения по-горе срок, както и когато решението му не удовлетворява ПОТРЕБИТЕЛЯ, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителна комисия, създадена по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, която съдейства за доброволното уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между страните по спора. Подаването на възражение или жалба от потребителите във връзка с договора за кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирителното производство. В случай че не се постигне споразумение, спорът се решава окончателно съгласно нормите на българското законодателство от компетентния български съд.

 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.50 С подписване на Договора за кредит, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е уведомен за правото на КРЕДИТОРА да впише в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието договор за залог на вземания (в това число на цялото вземане по настоящия Договор за кредит със Залогодател “ЛЕНДИВО” ООД) в полза на банки или финансови институции.

чл.51 (1) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще се осъществяват в писмена форма, чрез: изпращане на писмени съобщения до адреса на страните посочен в Договора или приложенията към него; чрез изпращане на писмени съобщения в електронен вид до телефонния номер ( SMS) или до електронната поща на страните посочени в Договора или приложенията към него. (2) Съобщенията и уведомленията ще се считат за редовно връчени, съответно получени, както следва:

 • в случай на изпращане под формата на писмо чрез пощенски оператор - ако са получени лично от страната или в случай, на два неуспешни опита за връчване на посочения от страната адрес; неуспешното връчване и извършените опити, се доказват чрез обратна разписка;
 • в случай на изпращане в електронна форма – с изпращане на краткото текстово съобщение (SMS) или с постъпване на електронното писмо в посочената от адресата информационна система; във връзка с горното Страните изрично посочват, че разполагат с и осъществяват непрекъснат достъп до посочените от тях телефонен номер и електронна поща.

(3) Страните са съгласи да получават електронни изявления на посочените от тях в договора и приложенията към него телефонен номер и електронна поща и се считат за адресати и получатели на изпратените до тях съобщения. Страните се съгласяват да се считат за автори и титуляри на електронните изявления изходящи от посочените от тях в договора и приложенията към него телефонен номер и електронна поща по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. КРЕДИТОРЪТ не отговаря за причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.

чл.52 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ промени адреса и/или контактите си, той е длъжен да уведоми незабавно, в писмена форма, КРЕДИТОРА, като посочи новия си адрес и/или контакти, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес и контакти, ще се считат за получени. чл.53 При противоречия и/или различия между настоящите Общи условия и конкретен Договор за кредит, се прилагат клаузите на съответния договор.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на “ЛЕНДИВО” ООД от 29.05.2020 г. и влизат в сила на 01.06.2020 г.

 

Дата: 21.07.2024 г.