ТАРИФА ЗА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ЛИХВА ЗА ЗАБАВА И ЗА ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТИЯ ПО ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЛЕНДИВО ООД относно ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, отпускани от дружеството

Раздел I - ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

1.Потребителски кредити, предоставяни от ЛЕНДИВО ООД чрез интернет платформата www.lendivo.bg са Lendivo до 800 лева или Lendivo на вноски;

2. Не се дължи такса за подадено заявление за кандидатстване за кредит.

3. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на договора и изчислен на годишна база;

4. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЯЛТ се задължава на основание чл.23 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/, в срок до 3/дни/ дни от получаване на заемната сума по настоящия договор, да осигури действието на трето физическо лице, изразяващо се в поемане на солидарно задължение в полза на ЗАЕМОДАТЕЛЯ за връщане на всички дължими погасителни вноски, разходи и неустойки или неотменяема банкова гаранция, съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на ЛЕНДИВО ООД всички задължения на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на ЛЕНДИВО ООД за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната вноска.

5. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за осигуряване на поръчител/банкова гаранция по кредита ще причини на ЛЕНДИВО ООД вреди, за които се дължи неустойка като обезщетение, посочено по- горе в таблицата като размер и по продукти. Неустойката се начислява ежедневно и се заплаща разсрочено от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ с всяка погасителна вноска.

6. ГПР се определя индивидуално с оглед размера, срока на договора и посочения годишен фиксиран лихвен процент, но не надвишава 50 % годишно.

*Пример:

Кандидатствате за кредит на стойност 700 лева със срок на договора 4месеца. Лихвата за посочения период е в размер на 53.28 лв. Общата сума за връщане е 753.28 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример - 42,58%. Минимален срок на погасяване 120 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. Съгласно българското законодателство, може да върнете кредита предсрочно, като ще Ви бъдат приспаднати и няма да дължите пропорционална част от начислените лихви и такси. Максимален ГПР - 48,83%. При нас няма скрити такси - не начисляваме такса за кандидатстване, нито такси за паричните преводи.

Клиентите одобрени за кредит от Lendivo.bg се задължават според Общите условия да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата, като представят банкова гаранция или осигуряват поръчител по кредита. При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

РАЗДЕЛ II. ЛИХВА ЗА ЗАБАВА

7. При забава на което и да е плащане от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ на вноска по подписания със ЛЕНДИВО ООД договор за кредит или при друго негово неизпълнение на задълженията по договора, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки ден забава /ОЛП +10%/.

РАЗДЕЛ III. ДЕЙСТИЯ ПРИ ЗАБАВА И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

8. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, ЛЕНДИВО ООД или упълномощени от ЛЕНДИВО лица има право да:

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ текстово съобщение /SMS/;

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ напомнителни писма и/или покани;

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ известия;

- Изпраща представител на ЛЕНДИВО ООД и/или упълномощено от ЛЕНДИВО лице на адреса на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ или неговия адрес по месторабота с цел връчване на документи;

9. ЛЕНДИВО ООД има право да изпраща текстови съобщения /SMS/ и/или покани и напомнителни писма на:

- посочения в Договора мобилен телефон;

- посочения в Договора адрес на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;

- посочения в Договора e-mail за кореспонденция;

- на адреса по месторабота на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;

- телефон на лицето за контакт;

style="text-align: center;"РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ НА ДЕЙСТИЯТА ПРИ ЗАБАВА ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

10. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на Лендиво ООД заплащането на разходите за изброените по- горе действия. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението за заплащане на дължимите погасителни вноски от страна на Заемателя ще принуди Заемодателя да направи разходи за събирането на просрочените вземания, изразяващи се в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори и лични посещения и др., уведомяващи Заемателя за некоректното му поведение.

Цената за всяко напомнително писмо, което е изпратено да адресът на Заемателя ще бъде 10 лв. /десет лева/. Сумата ще бъде прибавена към задължението на Заемателя. ЛЕНДИВО ООД няма да изпраща повече от 4 /четири/ напомнителни писма за определен кредит.

11. В случай, че ЗАЕМАТЕЛЯТ забави заплащането на погасителна вноска, същият дължи на ЗАЕМОДАТЕЛЯ всички направени разходи за събиране на просрочените вземания. Разходите по този член се начисляват и за всеки следващ период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ ТАКСИ, относими към ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ЛЕНДИВО ООД

12. Такса за разглеждане на заявление за кредит - БЕЗ ТАКСА

13. Такса за експресно разглеждане на заявление за кредит - БЕЗ ТАКСА

14. Такса за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения - 10 лв. /десет лева/ с ДДС

15. Такса за предсрочно погасяване на кредит - 20 лв. /двадесет лева/

16. Такса за посещение до адреса по местоживеене -30 лв./тридесет лева/

17. Такса за изпращане на текстово съобщение /SMS/ - 2.5 лв./два лева и петдесет стотинки/

18. Такса за изпращане на напомнителни писма и/или покани - 10 лв. /десет лева/

Настоящата Тарифа представлява неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ

НА ЛЕНДИВО ООД и е приета от Управителя на дружеството с протокол от 01.03.2024 г. и публикувана на сайта на дружеството www.lendivo.bg